Verb details

Word:yellyell 
Meaning:zaAAa'zaAAaq  ز َعّـَق

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I yelled'ana zaAAa'taacnaa zaAAaqt أنا َ ز َعّـَقت
We yelled'ihna zaAAa'naiicHnaa zaAAaqnaa إحنا َ ز َعّـَقنا
You(m) yelled'inta zaAAa'tiicnta zaAAaqt إنت َ ز َعّـَقت
You(f) yelled'inti zaAAa'tiiicnti zaAAaqty إنت ِ ز َعّـَقتي
You(pl) yelled'intu zaAAa'tuiicntoo zaAAaqtoo إنتوا ز َعّـَقتوا
He/it(m) yelledhuwa zaAAa'huwa zaAAaq هـُو َ ز َعّـَق
She/it(f) yelledhiya zaAAa'ithiya zaAAaqit هـِي َ ز َعّـَقـِت
They yelledhumma zaAAa'uhumma zaAAaqoo هـُمّ َ ز َعّـَقوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might yell'ana yimkin 'azaAAa'aacnaa yimkin aaczaAAaq أنا َ يـِمكـِن أز َعّـَق
We might yell'ihna yimkin nizaAAa'iicHnaa yimkin nizaAAaq إحنا َ يـِمكـِن نـِز َعّـَق
You(m) might yell'inta yimkin tizaAAa'iicnta yimkin tizaAAaq إنت َ يـِمكـِن تـِز َعّـَق
You(f) might yell'inti yimkin tizaAAa'iiicnti yimkin tizaAAaqy إنت ِ يـِمكـِن تـِز َعّـَقي
You(pl) might yell'intu yimkin tizaAAa'uiicntoo yimkin tizaAAaqoo إنتوا يـِمكـِن تـِز َعّـَقوا
He/it(m) might yellhuwa yimkin yizaAAa'huwa yimkin yizaAAaq هـُو َ يـِمكـِن يـِز َعّـَق
She/it(f) might yellhiya yimkin tizaAAa'hiya yimkin tizaAAaq هـِي َ يـِمكـِن تـِز َعّـَق
They might yellhumma yimkin yizaAAa'uhumma yimkin yizaAAaqoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِز َعّـَقوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I yell'ana bazaAAa'aacnaa bazaAAaq أنا َ بـَز َعّـَق
We yell'ihna binizaAAa'iicHnaa binizaAAaq إحنا َ بـِنـِز َعّـَق
You(m) yell'inta bitizaAAa'iicnta bitizaAAaq إنت َ بـِتـِز َعّـَق
You(f) yell'inti bitizaAAa'iiicnti bitizaAAaqy إنت ِ بـِتـِز َعّـَقي
You(pl) yell'intu bitizaAAa'uiicntoo bitizaAAaqoo إنتوا بـِتـِز َعّـَقوا
He/it(m) yellshuwa biyizaAAa'huwa biyizaAAaq هـُو َ بـِيـِز َعّـَق
She/it(f) yellshiya bitizaAAa'hiya bitizaAAaq هـِي َ بـِتـِز َعّـَق
They yellhumma biyizaAAa'uhumma biyizaAAaqoo هـُمّ َ بـِيـِز َعّـَقوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will yell'ana hazaAAa'aacnaa hazaAAaq أنا َ هـَز َعّـَق
We will yell'ihna hanizaAAa'iicHnaa hanizaAAaq إحنا َ هـَنـِز َعّـَق
You(m) will yell'inta hatizaAAa'iicnta hatizaAAaq إنت َ هـَتـِز َعّـَق
You(f) will yell'inti hatizaAAa'iiicnti hatizaAAaqy إنت ِ هـَتـِز َعّـَقي
You(pl) will yell'intu hatizaAAa'uiicntoo hatizaAAaqoo إنتوا هـَتـِز َعّـَقوا
He/it(m) will yellhuwa hayizaAAa'huwa hayizaAAaq هـُو َ هـَيـِز َعّـَق
She/it(f) will yellhiya hatizaAAa'hiya hatizaAAaq هـِي َ هـَتـِز َعّـَق
They will yellhumma hayizaAAa'uhumma hayizaAAaqoo هـُمّ َ هـَيـِز َعّـَقوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) yell!'izAa'iiczAaq إزعـَق
You(f) yell!'izAa'iiiczAaqy إزعـَقي
You(pl) yell!izAa'uizAaqoo ِزعـَقوا