Verb details

Word:shoutshout 
Meaning:zaAAa'zaAAaq  ز َعّـَق

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I shouted'ana zaAAa'taacnaa zaAAaqt أنا َ ز َعّـَقت
We shouted'ihna zaAAa'naiicHnaa zaAAaqnaa إحنا َ ز َعّـَقنا
You(m) shouted'inta zaAAa'tiicnta zaAAaqt إنت َ ز َعّـَقت
You(f) shouted'inti zaAAa'tiiicnti zaAAaqty إنت ِ ز َعّـَقتي
You(pl) shouted'intu zaAAa'tuiicntoo zaAAaqtoo إنتوا ز َعّـَقتوا
He/it(m) shoutedhuwa zaAAa'huwa zaAAaq هـُو َ ز َعّـَق
She/it(f) shoutedhiya zaAAa'ithiya zaAAaqit هـِي َ ز َعّـَقـِت
They shoutedhumma zaAAa'uhumma zaAAaqoo هـُمّ َ ز َعّـَقوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might shout'ana yimkin 'azaAAa'aacnaa yimkin aaczaAAaq أنا َ يـِمكـِن أز َعّـَق
We might shout'ihna yimkin nizaAAa'iicHnaa yimkin nizaAAaq إحنا َ يـِمكـِن نـِز َعّـَق
You(m) might shout'inta yimkin tizaAAa'iicnta yimkin tizaAAaq إنت َ يـِمكـِن تـِز َعّـَق
You(f) might shout'inti yimkin tizaAAa'iiicnti yimkin tizaAAaqy إنت ِ يـِمكـِن تـِز َعّـَقي
You(pl) might shout'intu yimkin tizaAAa'uiicntoo yimkin tizaAAaqoo إنتوا يـِمكـِن تـِز َعّـَقوا
He/it(m) might shouthuwa yimkin yizaAAa'huwa yimkin yizaAAaq هـُو َ يـِمكـِن يـِز َعّـَق
She/it(f) might shouthiya yimkin tizaAAa'hiya yimkin tizaAAaq هـِي َ يـِمكـِن تـِز َعّـَق
They might shouthumma yimkin yizaAAa'uhumma yimkin yizaAAaqoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِز َعّـَقوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I shout'ana bazaAAa'aacnaa bazaAAaq أنا َ بـَز َعّـَق
We shout'ihna binizaAAa'iicHnaa binizaAAaq إحنا َ بـِنـِز َعّـَق
You(m) shout'inta bitizaAAa'iicnta bitizaAAaq إنت َ بـِتـِز َعّـَق
You(f) shout'inti bitizaAAa'iiicnti bitizaAAaqy إنت ِ بـِتـِز َعّـَقي
You(pl) shout'intu bitizaAAa'uiicntoo bitizaAAaqoo إنتوا بـِتـِز َعّـَقوا
He/it(m) shoutshuwa biyizaAAa'huwa biyizaAAaq هـُو َ بـِيـِز َعّـَق
She/it(f) shoutshiya bitizaAAa'hiya bitizaAAaq هـِي َ بـِتـِز َعّـَق
They shouthumma biyizaAAa'uhumma biyizaAAaqoo هـُمّ َ بـِيـِز َعّـَقوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will shout'ana hazaAAa'aacnaa hazaAAaq أنا َ هـَز َعّـَق
We will shout'ihna hanizaAAa'iicHnaa hanizaAAaq إحنا َ هـَنـِز َعّـَق
You(m) will shout'inta hatizaAAa'iicnta hatizaAAaq إنت َ هـَتـِز َعّـَق
You(f) will shout'inti hatizaAAa'iiicnti hatizaAAaqy إنت ِ هـَتـِز َعّـَقي
You(pl) will shout'intu hatizaAAa'uiicntoo hatizaAAaqoo إنتوا هـَتـِز َعّـَقوا
He/it(m) will shouthuwa hayizaAAa'huwa hayizaAAaq هـُو َ هـَيـِز َعّـَق
She/it(f) will shouthiya hatizaAAa'hiya hatizaAAaq هـِي َ هـَتـِز َعّـَق
They will shouthumma hayizaAAa'uhumma hayizaAAaqoo هـُمّ َ هـَيـِز َعّـَقوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) shout!'izAa'iiczAaq إزعـَق
You(f) shout!'izAa'iiiczAaqy إزعـَقي
You(pl) shout!izAa'uizAaqoo ِزعـَقوا